Home
Idioms
Top 1000 Words
Top 5000 Words


Example sentences for "erg"

Lexicographically close words:
erflowed; erflowing; erflows; erfore; erful; erga; ergin; erginst; ergo; ergot
 1. Het was net of ik hem al mijn heele leven had gekend en hij was ook erg kameraadschappelijk.

 2. Weer het offer van een hond; het is Else, een der mooiste honden uit het span van Hassel, maar niets weerhoudt ons, want in de laatste tijden is zij erg in gebreke gebleven, en de doodstraf moet op haar worden toegepast.

 3. Zij had niet gedacht dat het zóó erg was met hem; zij schrikte van zijn uiterlijk en had alle moeite om dien akeligen indruk te verbergen.

 4. Pa heeft het in deze dagen erg druk; dan is er bandjir, dan aardstorting, dan weer is er storm.

 5. Want toen ik den vorigen keer by Koremans was, had ik al gemerkt dat ze erg hoestte, en nog kaduker was, dan gewoonlyk.

 6. Mensch was wel zoo oud als ik, dat heel erg is, schoon ik tot eer van haar Publiek erkennen moet dat ze 't veel verder dan ik in de wereld gebracht had.

 7. Leentje had geen erg er naar te vragen, omdat het vanzelf scheen te spreken dat-i niet was uitgetogen in 't holste van den nacht.

 8. Ik ben waschvrouw--als je me maar zeggen wilt of je je bezeerd hebt, en of 't erg is?

 9. Z'n opblazen by 't betreden van de buurt die hyzelf bewoonde, had volstrekt niets te maken met de gemoedsstemming die inderdaad de zyne was zoodra hy den gewyden grond der Keizersgracht betrad, waar 't zoo heel erg .

 10. De menschelijke haat tegen deze beesten was hier al even erg als een halfrond verder, waar de Drentsche boer elken adder, die op zijn weg komt, met zijn klomp tracht dood te slaan of met zijn zakmes in stukken tracht te snijden.

 11. Deze haalde een paar malen de zweep over mij heen, bewerende dat ik niet alleen nutteloos was, maar buitengewoon erg hinderlijk in den weg zat en best gemist kon worden.

 12. De oudste was zeer ervaren in het roeien, en ging met de riemen zoo behendig om alsof het breinaalden waren; maar de jongste, hare dochter, zooals mij bleek Sally gedoopt, was daarin erg onervaren.


 13. The above list will hopefully give you a few useful examples demonstrating the appropriate usage of "erg" in a variety of sentences. We hope that you will now be able to make sentences using this word.